O materskej škole

Materská škola svojou lokalitou a materiálno-technickým vybavením má svoje osobité postavenie z hľadiska celomestského, ako i okresu Bratislava IV. Budova je situovaná na úpätí flóry a fauny Devínskej Kobyly. Je obkolesená školskou záhradou o rozlohe viac ako 3 000m2.

V školskej záhrade okrem rozsiahlej trávnatej plochy a množstva listnatých a ihličnatých stromov sa nachádzajú pieskoviská, ktorých múriky sú opatrené plastovými doskami, čím sa predchádza úrazom detí. Besiedka v školskej záhrade je obľúbeným miestom pre hry i výučbu detí  v priaznivom i menej priaznivom počasí. Keďže areál je vzdialený od hlavnej cestnej komunikácie a výsledky merania ovzdušia uskutočnené hygienicko-epidemiologickou stanicou boli viac, ako dobré, predstavuje v podmienkach Bratislavy veľmi vhodné, zdravotne nezávadné prostredie.MŠ ako jediná v okrese disponuje saunou, ktorú využívajú deti 1x v týždni.

Materská škola je štvortriedna,poskytuje celodennú i poldennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od troch do šiestich rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Umožňuje pobyt dieťaťa so špecifickým stravovaním/alergie na určitý druh potravy/. Výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha podľa záväzného Programu výchovy a vzdelávania detí  v materských školách danej Ministerstvom školstva SR. Vysoko kvalifikované pedagogické zamestnankyne MŠ využívajú v praxi metódy a formy z alternatívnych pedagogík, projektov /Krok za krokom, Zdravá škola, ITV,…/ Zameriavajú sa na rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnej a jazykovej komunikácie, spoločenské správanie, kognitívny rozvoj individuálnym prístupom. Dôraz kladú na uspokojovanie základných ľudských potrieb so zameraním na potrebu bezpečia, istoty, lásky, úcty, sebaúcty, potrebu sebarealizácie. V najstaršej vekovej skupine v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti a podľa záujmu a potreby dieťaťa je kvalifikovanými učiteľkami  vedený dramatický krúžok, logopedická príprava ,tanečný krúžok, ktoré sú bezplatné. Z nadštandartných aktivít, ktoré sú determinované záujmom a finančným pokrytím zo strany rodičov, v rámci celodenného pobytu prebieha výtvarný, tanečný, hudobný krúžok ,vedený učiteľmi ZUŠ. Deti sa oboznamujú s cudzími jazykmi. V rámci telovýchovných aktivít okrem saunovania a otužovania v bazéne /v MŠ/,prebieha mimo budovy MŠ kurz korčuľovania, plávania, lyžovania. Deti tunajšej MŠ aktívne účinkujú v detských programoch STV.