PLATBY v MŠ za školský rok 2018/2019

ŠKOLNÉ (mesačne) …do 10-dňa v mesiaci 
IBAN: SK55 0200 0000 0016 3568 7453
– je možné uhrádzať cez internetbanking
– do poznámky, prosím, uveďte celé meno dieťaťa
30 Eur (predtým 25) za dieťa s trvalým pobytom v m.č. Bratislava – Dúbravka
30 Eur za dieťa s trvalým pobytom mimo m.č. Bratislava – Dúbravka
POZOR…predškoláci sú od tejto platby v zmysle zákona oslobodení.

 

STRAVNÉ (mesačne)
IBAN SK28 0200 0000 0016 3570 6757
36,80 EUR/mesiac (predtým 31,80) alebo 10 EUR/mesiac (predtým 6,40), ak sa jedná o predškoláka
– platba za stravné je splatná šekom alebo prevodom cez účet.
Stravné je po odsúhlasení na Rodičovskom združení platené paušálne a teda každý mesiac rovnako. Zúčtovanie preplatkov bude robené raz za pol roka.
– platbu je možné urobiť inkasom alebo mesačne do 10.dňa v mesiaci
– do poznámky uvádzajte, prosím, celé meno dieťaťa
– platba za stravné sa platí mesiac dopredu
V prípade neprítomnosti dieťaťa v MŠ máte možnosť túto skutočnosť oznámiť na telefónnom čísle materskej školy 02 / 643 633 41 a to najneskôr do 8:00 hod daného dňa.
V prípade, ak viete dostatočne dopredu o neprítomnosti dieťaťa v škôlke, môžete ho odhlásiť zo stravy v zošite, ktorý sa nachádza v šatni jednotlivých tried.

ČISTIAREŇ (ročne alebo polročne)
IBAN SK57 7500 0000 0040 2368 3762
60 Eur za školský rok, prípadne 30 Eur za polrok
– do poznámky, prosím, uveďte celé meno dieťaťa

TRIEDNY FOND (ročne alebo polročne)
– jeho výšku si schvaľuje každá trieda zvlášť a využíva sa na potreby detí a ich vzdelávania (divadielko, indiánsky deň, potreby do triedy…).
– o výške poplatku do triedneho fondu a účte, na ktorý ho treba uhradiť, budete informovaní u svojich triednych učiteliek a na nástenke jednotlivých tried, ktoré sa nachádzajú v šatni triedy.
– do poznámky, prosím, uveďte celé meno dieťaťa