Zápis do materskej školy 2019

Na základe pokynov MÚ mestskej časti Bratislava Dúbravka:

,,Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronický formulár žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy. Na kontaktné e-mailové adresy uvedené v žiadosti následne dostane potvrdzujúcu správu. V prílohe potvrdzujúceho e-mailu je žiadosť, ktorú vytlačí, zanesie ošetrujúcemu lekárovi na potvrdenie zdravotného stavu dieťaťa a doplnenie informácie o absolvovaných očkovaniach. Potvrdenú a podpísanú žiadosť zákonný zástupca dieťaťa osobne odnesie riaditeľke materskej školy, ktorú uviedol prvú v poradí.“

Formulár žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2019/2020 bude dostupný na webovej stránke mestskej časti
Bratislava-Dúbravka od 1. apríla 2019.


Vyplnenú žiadosť predloží zákonný zástupca riaditeľke materskej školy osobne:

V STREDU                     24. apríla 2019          od 15.00 hodiny        do 17.00 hodiny

VO ŠTVRTOK               25. apríla 2019          od 15.00 hodiny        do 17.00 hodiny

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke školy predloží k nahliadnutiu:
– občiansky preukaz
– vyplnenú písomnú Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie
– potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní
– rodný list dieťaťa
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

  • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
  • Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa od troch do šiestich rokov, výnimočne ak je voľná kapacita možno prijať dieťa od dvoch rokov veku

Ostatné podmienky:
 Ostatné podmienky prijímania detí nad podmienky stanovené v školskom zákone určí riaditeľ a po prerokovaní s pedagogickou radou školy zverejní na viditeľnom mieste.