2

UČÍME SA AKO SA BEZPEČNE SPRÁVAŤ NA CESTE

obnova schátralého asfaltového ihriska

Podporený: Nadáciou Volkswagen Slovakia
spolufinancovaný mestskou časťou Bratislava-Dúbravka
a Občianskym združením rodičov pri Materskej škole Cabanova č. 44

Stúpajúci trend hustoty cestnej premávky a stúpajúca nehodovosť nás viedli k myšlienke potreby dopravnej výchovy už u detí predškolského veku. Dostupné dopravné ihrisko by umožnilo deťom našej materskej školy Cabanova a početným okolitým školám aktívne a zmysluplne tráviť čas a zvýšiť bezpečnosť a samostatnosť ich správania na cestách. Očakávaným prínosom dopravného ihriska bolo zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie a zároveň zníženie nehodovosti.

Projekt dopravného ihriska bol zameraný na zvýšenie povedomia detí o bezpečnosti na cestách, pretože aj oni sú účastníkmi dopravy a často, žiaľ, ako účastníci dopravných nehôd. Podstatou projektu bola revitalizácia schátralého priestoru na verejné dopravné ihrisko. Hlavným cieľom bolo zabezpečiť ochranu zdravia a života detí prostredníctvom získania teoretických poznatkov o pravidlách cestnej premávky a správania sa na ulici a možnosti ich uplatnenia v praktických aktivitách.

S myšlienkou „škola hrou“ sme chceli dosiahnuť, aby sa deti po získaných teoretických vedomostiach o cestnej premávke stretli aj s modelovými situáciami cestnej premávky. V našej materskej škole sa vzdelávanie o dopravnej výchove zabezpečí prostredníctvom čítania rozprávok o dopravných značkách, hier s pexesom s tematikou dopravy, pozorovaním o kreslením dopravných značiek či návštevou policajtov. Exteriérovou aktivitou na dopravnom ihrisku zabezpečíme praktické overenie pravidiel cestnej premávky a uplatňovanie zásad bezpečného správania sa v cestnej premávke.

O tom, že sa projekt dopravného ihriska medzi deťmi ujal, svedčia fotky, ktoré vznikli pár minút po posledných úpravách ihriska. Ihrisko neuveriteľne ožilo a jeho návštevnosť a obľúbenosť je nad očakávania. Tešíme sa, že sme dali nový život ďalšiemu miestu v Dúbravke a už teraz sa tešíme na ďalšiu výzvu – obnovu zadnej časti areálu/záhrady materskej školy.

Projekt vznikol vďaka finančnej podpore: